กิจกรรม : อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อเป็นการ

ปฏิบัติงานในเชิงรุก อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในเขตพื้นที่ ปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้ออกหน่วยบริการอบต. เคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563   อ่าน 207 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**