มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 มี.ค. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 มี.ค. 2564
3 คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 มี.ค. 2564
4 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 มี.ค. 2564
5 คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 มี.ค. 2564
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญฃี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 มี.ค. 2564
7 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
24 พ.ย. 2563
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 ต.ค. 2563
9 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ก.ย. 2563
10 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2