การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 มี.ค. 2564
2 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 มี.ค. 2564
3 รายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อให้บุคลากรการดำเนินการ ตามประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 มี.ค. 2564
4 คำขวัญ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 ม.ค. 2564
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ม.ค. 2564
6 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ม.ค. 2564
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ม.ค. 2563
9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่าดี ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 มิ.ย. 2562
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :