ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 มี.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 มี.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 มี.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ต.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 มิ.ย. 2560
6 ประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 มิ.ย. 2560
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 พ.ค. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 พ.ค. 2560
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 มี.ค. 2560
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.) ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1