กระดานเสวนา
หนัาที่ของ อบต.

จัก.บทบาท..หน้าที่...อบต.

อบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ( ปัจจุบันมีการแก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ 2542 ) ครั้งแรกมีจำนวน 617 แห่ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ปัจจุบันมีทั้งหมด 6,744 แห่ง ( ข้อมูล ณ 30 ส.ค 2545 ) มีรูปแบบคล้ายการปกครองระดับชาติกล่าวคือ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ

ก. ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย

1.สภา อบต. ประกอบด้ายสมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน โดยให้ที่ประชุมเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และเลขานุการสภา อีก 1 คนนอกนั้นเป็นสมาชิกสภา ( ซึ่งต้องเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหารอีก 2 คน ) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.1 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบังคบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาตำบล และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2. คณะกรรมการบริการ สภา อบต. เป็นผู้เลือกคณะกรรมการบริหาร อบต. ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหารอีกจำนวน 2 คน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการทั้งปวงขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

2.1 บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย

ข. ฝ่ายประจำ ประกอบด้วย

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานประชุม งานเกี่ยว กับการตราข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับ งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ส่วนการคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และการนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบจัดทำบัญชีทุกประเภท งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ส่วนโยธา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ส่วนสาธารณสุข ( มีเฉพาะอบต. ชั้นหนึ่ง ) ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรคติดต่อ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน

กรรมการปกครองได้จัดแบ่ง อบต. ออกเป็น 5 ชั้น โดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ได้แก่


อบต. ชั้น 1 เป็น อบต. ที่มีเกณฑ์รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนพนักงานส่วนตำบลได้ 21 ตำแหน่ง ปัจจุบันมี 74 แห่ง
อบต. ชั้น 2 เป็น อบต. ที่มีเกณฑ์รายได้ 12-20 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานส่วนตำบลได้ 12 ตำแหน่ง ปัจจุบัน มี 78 แห่ง
อบต. ชั้น 3 เป็น อบต. ที่มีเกณฑ์รายได้ 6 -12 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานส่วนตำบลได้ 6 ตำแหน่ง ปัจจุบันมี 205 แห่ง
อบต. ชั้น 4 เป็น อบต. ทีมีเกณฑ์รายได้ 3 - 6 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานส่วนตำบลได้ 4 ตำแหน่ง ปัจจุบันมี 843 แห่ง
อบต. ชั้น 5 เป็น อบต. ที่มีเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานส่วนตำบลได้ 3 ตำแหน่ง ปัจจุบันมี 5,544 แห่ง

อำนาจหน้าที่ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้า ที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ( มาตรา 66 ) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ ( มาตรา 67 )


( 1 ) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
( 2 ) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยแลสิ่งปฏิ+++ล
( 3 ) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
( 4 ) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( 5 ) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( 6 ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
( 7 ) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( 8 ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
( 9 ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ ( มาตรา 68 )


( 1 ) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
( 2 ) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
( 3 ) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
( 4 ) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
( 5 ) ให้มีและส่งเสริมกลุ้มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
( 6 ) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
( 7 ) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
( 8 ) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
( 9 ) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
( 10 ) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
( 11 ) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
( 12 ) การท่องเที่ยว
( 13 ) การผังเมือง

นอกจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถดำเนินการภายในเขตของตนเองแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยังอาจสามารถทำกิจการ นอกเขต ได้ หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำ กิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชหารส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ( มาตรา 73 )

นอกจากอำนาจหน้าที่ซึ่งได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลแล้วยังมีการรับรองและกำหนดอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ 2542 มาตรา 16 อีก มีทั้งหมด 31 ข้อประกอบด้วย


( 1 ) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
( 2 ) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
( 3 ) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบหรือท่าข้าม และที่จอดรถ
( 4 ) การสาธารณูโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
( 5 ) การสาธารณูโภค
( 6 ) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
( 7 ) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
( 8 ) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
( 9 ) การจัดการศึกษา
( 10 ) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
( 11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
( 12 ) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
( 13 ) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
( 14 ) การส่งเสริมกีฬา
( 15 ) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิภาพของประชาชน
( 16 ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
( 17 ) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
( 18 ) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิ+++ล และน้ำเสีย
( 19 ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
( 20 ) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
( 21 ) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
( 22 ) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
( 23 ) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
( 24 ) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
( 25 ) การผังเมือง
( 26 ) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
( 27 ) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
( 28 ) การควบคุมอาคาร
( 29 ) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30 ) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
( 31 ) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ซาตานผู้หวังดีคับ ส่งเมล์ถึง ซาตานผู้หวังดีคับ 222.123.75.128 [ วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 23:56 น. ]

Glass jar can be the case made into a multi functional reliable piggy bank. Make most of these a multi function little slit judging by cutting on going to be the surface regarding the covering about the glass jar, this as well as for going to be the opening during which time you will how to lose your your hard earned dollars Though, piggy banks is not at all and for display,all your family can adhesive examples of these Misc.this helps you for more information on make a resource box presentable. Making glass jars into something attractive not only can they need to get together your creativeness. Glass jars are using the enchanting making full bloom vases, mini-aquarium,for instance danglers throughout the your ceiling, and there are significantly more Even displaying ocean delivered colored pebbles and occasionally backs,well all your family members can make a resource box a multi functional little collection holder back and forth from your travels on the basis of collecting fascinating small pieces then put aspect aesthetically in your glass jar which reminds you allowing an individual your travels.


http://isglasses.com
โดยคุณ rochusuathort ส่งเมล์ถึง rochusuathort 113.87.51.37 [ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 13:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

north face goretex楽天 服オールインワン 服メンズ<a href="http://efjhno.livejournal.com/" title="韓国 通販 ファッション">韓国 通販 ファッション</a>古着the north face venture jackethttp://hsadas.livejournal.com//韓国 通販 ファッション<a href="http://qwdsxz.livejournal.com/" title="アウトドア 楽天">アウトドア 楽天</a>フィデリティ コートnorth face bite20ol ファッション<a href="http://chuangchuang11.livejournal.com/" title="通販 洋服">通販 洋服</a>赤ちゃん 服http://lsckjsc.livejournal.com//ゴシック 服新生児 服 通販<a href="http://ameblo.jp/gjkjcghjkl" title="ファッション 通販">ファッション 通販</a>north face goretex服 通販古着<a href="http://hsadas.livejournal.com/" title="フィデリティ">フィデリティ</a>http://pwsszsa.livejournal.com//

โดยคุณ XRumerTest ส่งเมล์ถึง XRumerTest 69.197.189.6 [ วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 04:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

 

ใส่รหัสแทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ