การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 เม.ย. 2565
2 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ร่วมดำเนินการ) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 เม.ย. 2565
3 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ร่วมวางแผน) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 เม.ย. 2565
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ม.ค. 2565
5 การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดีเพื่อร่วมวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 มี.ค. 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ทำเวทีประชาชนท้องถิ่นตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 มี.ค. 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
08 มี.ค. 2564
8 มาตรการ กลไล ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาในการดำเนินงานของอบต.ท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 มี.ค. 2564
9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
08 มี.ค. 2564
10 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2