อบต. คืออะไร
 
        - เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล โดยปกติจะประกอบด้วยหลายหมู่บ้าน       หลายชุมชนในเขต อบต.นั้น 
        - มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
        - มีชื่อและเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ 
 

ความหมายโดยรวมของ อบต. 

          “ องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีจำนวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน    โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุข  และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง   มีฐานะเป็นนิติบุคคล   และเป็นราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. เอง”